Moją wizytówką jest połączenie praktyki, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej
Fiat iustitia, pereat mundus
Klienci indywidualni
Z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego kancelaria świadczy usługi w następujących sprawach:

- o zapłatę;
- z zakresu prawa mieszkaniowego (najmy, czynsze, zwrot kaucji mieszkaniowych itp.);
- rozwód;
- separację;
- alimenty;
- podział majątku wspólnego po rozwodzie;
- intercyzy (majątkowe umowy małżeńskiej);
- alimenty, uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
- wykonywanie kontaktów z dzieckiem;
- eksmisję;
- bezpodstawne wzbogacenie;
- ochrona dóbr osobistych;
- opieki i kurateli;
- stwierdzenie nabycia spadku;
- dział spadku i zniesienie współwłasności;
- testamenty;
- dziedziczenie ustawowe;
- zachowek;
- odrzucenie spadku;
- zabezpieczenie spadku;
- zrzeczenie się dziedziczenia;
- wydziedziczenie;
- ubezwłasnowolnienie;
- prawo spółdzielcze;
- inne.Prawo karne.
Kancelaria specjalizuje si w reprezentowaniu podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych, w tym w szczególności:


- reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych przed organami ścigania oraz Sądami wszystkich instancji, w tym także przed S±dem Najwyższym;
- sporządzanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- składanie zażaleń na decyzję organów ścigania o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia i śledztwa;
- sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżycieli prywatnych przed S±dem;
- pomoc prawna pokrzywdzonym i oskarżycielom prywatnym na ka¿dym etapie postępowania karnego;
- sporządzanie zażalenia za tymczasowe aresztowanie;
- sporządzanie zażaleń w toku postępowania karnego;
- sporządzanie apelacji i reprezentowanie klienta przed S±dem II instancji;
- sporządzanie kasacji od wyroków Sądu II instancji;
- reprezentowanie skazanych przed Sądem Najwyższym;
- reprezentowanie skazanych w toku postępowania wykonawczego;
- sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary;
- sporządzanie wniosków o przerwę w karze;
- sporządzanie wniosków o ułaskawienie skazanych prawomocnymi wyrokami;
- sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania.


3. Prawo pracy, w tym:

- porady prawne w zakresu prawa pracy;
- doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców;
- przygotowywanie wzorów umów o pracę;
- sprostowania świadectw pracy;
- reprezentowania w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne;
- odszkodowania;
- ekwiwalent za niewypłacony urlop;
- sporządzanie kontraktów menadżerskich i umów o zakazie konkurencji;
- sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i płacy;
- reprezentowanie pracowników i pracodawców przed S±dem;
- świadczeń emerytalno-rentowych.